Обобщение на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904:

– 2021 година се спира производството на пластмасови изделия за еднократна употреба, като чиниийки, сламки, вилици, чаши и пр.
– 2021 година се забранява продаването на пластмасови изделия за еднократна употреба с кратък живот в Европейския Съюз (пълният списък е по-долу)
– Във времето до 2021 година всички държави членки са длъжни да наложат необходимите мерки за намаление на потреблението на пластмасови изделия за еднократна употреба. България, като част от ЕС е длъжна да наложи съответните мерки.

В контекста на тази информация всички компании и домакинства, използващи пластмасови изделия с кратък живот ще трябва да преосмислят начина, по който правят бизнес и пазаруват, като се насочат към материали, щадящи околната среда и такива, които лесно се рециклират или могат да бъдат използвани неколкократно.

Нека не чакаме Европейският Съюз да ни забрани да използваме пластмасовите сламки, защото са вредни, а да започнем употребата на хартиени сламки, за да помогнем на моретата и океаните да станат по-чисти сега! 

Купи хартиени сламки сега!

Без пластмаса

Отговорите на въпросите на тази страница са извадки от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Защо трябва да се спре производството на пластмасата за еднократна употреба и в частност употребата на пластмасови сламки?
Поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасата този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Макар пластмасата да играе полезна роля в икономиката и да намира място в основни приложения в много сектори, нарастващата ѝ употреба при приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни.

Комисията стигна до заключението, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и изпускането им в околната среда, в частност в морската среда, за да се постигне кръгов жизнен цикъл при пластмасите.

Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, представен със съобщение на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“, в Европейската стратегия за пластмасите, представена в съобщението ѝ от 16 януари 2018 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, Комисията стигна до заключението, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и изпускането им в околната среда, в частност в морската среда, за да се постигне кръгов жизнен цикъл при пластмасите. Европейската стратегия за пластмасите е стъпка към изграждането на кръгова икономика, при която проектирането и производството на пластмаси и пластмасови продукти изцяло отговарят на потребностите от повторна употреба, ремонт и рециклиране и се разработват и популяризират по-устойчиви материали. Значителното отрицателно въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда, здравето и икономиката налага създаването на специална правна уредба за ефективното намаляване на тези отрицателни последици.

На база какви проучвания се взе това решение?
В Съюза 80—85 % от морските отпадъци, измерени чрез преброяване на отпадъците по плажовете, представляват пластмаса, като 50 % от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба, а 27 % са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, но рядко се рециклират и лесно се превръщат в отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, пуснати на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци, представляват сериозен риск за морските екосистеми, за биологичното разнообразие и за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

В Съюза 80—85 % от морските отпадъци, измерени чрез преброяване на отпадъците по плажовете, представляват пластмаса, като 50 % от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба, а 27 % са изделия, свързани с риболова.

Изчислено е, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, обхванати от мерките съгласно настоящата директива, представляват около 86 % от пластмасите за еднократна употреба, срещащи се по плажовете в Съюза, които са отчетени чрез преброяване.

Цел на Директивата
Целите на настоящата директива са да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, като по този начин се допринесе и за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Кои продукти се спират от производство през 2021 г.?
ЧАСТ Б
Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 5 относно ограничения за пускането на пазара
1) Клечки за уши, освен ако не попадат в приложното поле на Директива 90/385/ЕИО на Съвета (1) или Директива 93/42/ЕИО на Съвета (2);
2) Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
3) Чинии;
4) Сламки, освен ако не попадат в приложното поле на Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО; Изброените директиви се отнасят за използването на пластмасови изделия в медицината.
5) Бъркалки за напитки;
6) Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици;
7) Съдове за храна, изработени от експандиран полистирен, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация, както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда; и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или претопляне,
включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;
8) Съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки и капаци за тях;
9) Чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капаци и капачки за тях.

Член 5
Ограничения за пускането на пазара
Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Б от приложението, и на продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса.

Има ли други продукти, чието производство ще бъде следено за въздействието им върху замърсяването на околната среда?
ЧАСТ А
Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението
1) Чаши за напитки и техните капаци и капачки;
2) Съдове за храна, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация, както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда; и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

Член 4
Намаляване на потреблението
Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част А от приложението, в съответствие с общите цели на политиката на Съюза в областта на отпадъците, по-специално за предотвратяване на отпадъците, които да доведат до съществен обрат в тенденциите за нарастващо потребление. Чрез тези мерки до 2026 г. се постига измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на потреблението на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част А от приложението, на територията на държавата членка.